تاریخچه آتش نشانی در جهان

تاریخچه آتش نشانی نشان می دهد که آتش بیش از 4 هزار سال پیش توسط انسان مورد استفاده قرار می گرفته است. طبیعت آتش، سوزاندن است؛ پس باید ایمنی را شرط اساسی استفاده از آتش قرار دهیم و در صورت بروز آتش سوزی آن را مهار کنیم. شواهد نشان می...