Home » ضربه گیر ستون

نمایش یک نتیجه

ضربه گیر ستون (محافظ ستون) تمام لاستیکی

ضربه گیر ستون در کنج ستون ها یا لبه دیوار ها نصب میشود. این محافظ ها هم از بدنه خودرو و سرنشینان آن و هم از مصالح ساختمانی به کار رفته در سطح دیوار و ستون ها در اثر تصادف های احتمالی محافظت می کند.