نکات ایمنی پرواز

افزایش ایمنی پرواز، یکی از دغدغه های اصلی افرادیست که اغلب در خطوط هوایی تردد می کنند. تا به امروز حدود 100 سال است که از آغاز صنعت حمل و نقل هوایی میگذرد و مسافران بی شماری با هواپیما از طریق خطوط هوایی جا به جا می شوند. در حال...