تجهیزات ایمنی کار در جاده

امروزه یکی از عوامل پیشرفت کشورها، ایمنی در جاده و استاندارد سازی برای کاهش حوادث در جاده ها و راه ها است. که برای رسیدن به این هدف، باید جاده ها و راه های فرسوده ترمیم و بازسازی شود. برای پیشگیری از وقوع خطر در هنگام تعمیر، باید از تجهیزات ایمنی...