انواع خودروهای آتش نشانی

همه ی ما تا کنون بارها از رو به روی ایستگاه آتش نشانی عبور کرده ایم و خودرو های آتش نشانی موجود در آن، همیشه توجه ما را به خود جلب نموده اند. اگر دوست دارید بدانید داخل خودرو آتش نشانی چه تجهیزاتی وجود دارد و یا ماشین آتش نشانی...