دستگاه تنفسی آتش نشانی (BA) چیست؟

هنگامی که در محیطی بسته مانند ساختمان مسکونی، تجاری، زیر زمین و... آتش سوزی رخ می دهد، دود و مواد شیمیایی راه خروجی پیدا نمیکنند و در محیط تجمع می یابند. به همین دلیل آتش نشانان به یک دستگاه تنفسی (BA) نیاز پیدا می کنند تا بتوانند با استفاده از...