تاریخ مصرف کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی، مهم ترین وسیله ای است که برای مقابله با آتش استفاده می شود و نقش به سزایی در کاهش خسارات جانی و مالی دارند. البته باید توجه داشته باشید که تهیه انواع کپسول های آتش نشانی به معنای انتهای کار نیست؛ بلکه توجه به تاریخ مصرف کپسول...