رنگ تابلوهای ترافیکی

تابلوهای ترافیکی  از جمله مهم ترین علائم هشداردهنده محسوب میشوند، که قدمت بیشتری نسبت به سایر تجهیزات ترافیکی دارند. این گونه تابلوها هر اطلاعاتی که یک راننده برای ادامه مسیر به آن احتیاج دارد را بیان می نماید. عملکرد تابلوهای ترافیکی باید به گونه ای باشد كه به موقع و به...