شاخص ضریب حوادث چیست؟

شاخص های ارزيابی حوادث هدف از این مقاله بررسی تفاوت و ارتباط شاخص های ارزیابی ضریب حوادث می باشد. حوادث محیط كاری ممكن است موجب خسارات مالی و جانی به انسان، محيط زيست و همچنين اتلاف زمان و هزينه شود. به منظور كاهش این حوادث، سيستم مديريت بهداشت، ايمنى و محيط...