علائم ایمنی و تجهیزات ترافیکی

آشنایی با علائم ایمنی و تجهیزات ترافیکی امروزه بهینه سازی و رعایت استاندارد، در کاهش حوادث جاده های درون شهری و برون شهری نقش به سزایی دارد. یکی از عوامل مهم در افزایش سطح کیفی راه ها، استفاده از علائم ایمنی و تجهیزات ترافیکی میباشد. تجهیزات ترافیکی، نقش بسیار مهمی در...