لباس کار ایمنی چیست؟

لباس کار ایمنی وسیله ای حفاظتی می باشد که استفاده از آن برای کارگران در هنگام کار الزلمیست. لباس کار به عنوان یک پوشش کامل بدنی (اعم از تن و دست و پا) را در مقابل شرایط مختلف محیطی محافظت می کند. این لباس های کار در دو فرم کاپشن و...