لباس آتش نشانی چیست؟

انتخاب لباس آتش نشانی مناسب و ایمن، علاوه بر آموزش و مهارت آتش نشانان، یکی از اولویت های این شغل محسوب می شود. وظیفه آتش نشانان تنها اطفای حریق نیست. بلکه ممکن است شرایط سخت دیگری هم به وجود بیاید که آتش نشانان مجبور باشند به آن وارد شوند و...