نکات ایمنی در آزمایشگاه

پیشرفت روز افزون علم، در زمینه صنایع شیمیایی مختلف، موجب در معرض خطر قرار گرفتن انسان ها شده و موضوع پیشگیری از حوادث محیط کار بیش از پیش اهمیت یافته است. یکی از مکان هایی که احتمال بروز حوادث به دلیل مواجهه با مواد شیمیایی متعدد و عدم رعایت اصول...