پتوی آتش نشانی چیست؟

تا به حال به این توجه نموده اید که می توان با استفاده از یک پتوی ساده، جلوی آتش سوزی های بزرگی را گرفت؟ شاید تاکنون دیده باشید که در آتش سوزی، پارچه های ضخیم بزرگ و یا پتو را روی آتش پهن کنند! همچنین اگر استفاده از کپسول های...