گوشی ایمنی

در هر نوع محیط شغلی رعایت اصول ایمنی مربوطه، به سلامت و تندرستی افراد شاغل کمک بسزایی دارد. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند کلاه ایمنی، جلیقه های ایمنی، دستکش و... در برخی فعالیت ها الزامی بوده و بدون آن ها خطراتی جان انسان را تهدید می کنند. آلودگی صوتی موجود...